Ingen ersättning från ansvarsförsäkring för brand på kurortshotell

2023-08-22

En större brand uppstod i samband med borttagande av färg med hjälp av varmluftspistol på en äldre hotellbyggnad i trä. Företaget som utförde arbetet hade en ansvarsförsäkring och begärde ersättning från sitt försäkringsbolag. I en dom ogillades kravet. Måleriföretaget gick därefter i konkurs. Hotellföretagets försäkringsbolag, som hade ersatt skadorna med omkring 25 miljoner kr, riktade i nu aktuellt mål ett s.k. direktkrav mot ansvarsförsäkringsgivaren.

Vid direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs är utgångspunkten att den skadelidande inte kommer i vare sig bättre eller sämre läge än den försäkrade utan får den rätt till försäkringsersättning som avtalet ger den försäkrade, om inte något annat följer av lagen eller försäkringsvillkoren. Den skadelidande kommer därför att bli bunden av civilrättsligt bindande åtgärder som den försäkrade har vidtagit, oavsett om dessa vidtagits medan en rättegång pågick. Högsta domstolen anser dock att det skulle föra för långt att därutöver låta en direktkravställare träffas av effekter av den försäkrades tidigare processföring. Den tidigare domens betydelse i denna typ av situationer inskränker sig därför till s.k. bevisverkan.

Enligt såväl försäkringsavtalslagen som de i målet aktuella försäkringsvillkoren gäller inte ansvarsförsäkringen bl.a. om den försäkrade har framkallat ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet. Traditionellt sett har på försäkringsområdet krävts att en vårdslöshet är av mycket allvarligt slag för att den ska betecknas som grov. Detsamma gäller på skadeståndsområdet. På det senare området har tidigare i rättspraxis beaktats att det aktuella handlandet ägt rum inom ramen för yrkesmässig verksamhet. Högsta domstolen uttalar att motsvarande ska beaktas också när frågan om grov vårdslöshet uppkommer vid den typ av försäkring som var aktuell i målet.

I detta fall kommer Högsta domstolen fram till att måleriföretaget orsakat branden genom grov vårdslöshet. Talan från den skadelidandes försäkringsbolag ogillas.