I dag tillträder Cecilia Renfors som justitieråd i Högsta domstolen

2019-09-02

?Cecilia Renfors har sedan 2013 tjänstgjort som justitieombudsman (JO). Dessförinnan har hon varit rättssakkunnig och sedermera kansliråd vid Justitiedepartementets processrättsenhet, departementsråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets enhet för processrätt och domstolsfrågor, direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv samt hovrättslagman i Svea hovrätt. Därutöver har hon utrett frågor om bl.a. upphovsrätten på internet samt varit särskild utredare i Patentspråksutredningen och Bryssel I-utredningen. Hon har även innehaft uppdrag som ordförande i Registerkontrolldelegationen och EU-rådsarbetsgruppen Civilrättskommittén.