Hyresfastighet i Bromma (Stockholm) ställs under tvångsförvaltning

2020-11-25

Fastigheten har tidigare tvångsförvaltats under drygt åtta års tid. Hyresgästföreningen, Region Stockholm, har hävdat att i stort sett samma missförhållanden som legat till grund för det tidigare beslutet om tvångsförvaltning fortsatt efter det att Svea hovrätt 2014 beslutade att den tvångsförvaltningen skulle upphöra. Enligt Hyresgästföreningen består bristerna i förvaltningen bl.a. av att hyresvärden kartlägger och bevakar hyresgästerna, grundlöst driver rättsprocesser mot dem, och agerar i strid mot bestämmelser i hyreslagen som syftar till att skydda hyresgästerna. Bristerna hänför sig, enligt hyresgästföreningen, till personliga egenskaper hos den som är ställföreträdare i det bolag som äger fastigheten. De är så allvarliga och omfattande att det krävs att fastigheten på nytt ställs under tvångsförvaltning.

Hyresvärden har med något undantag motsatt sig Hyresgästföreningens påståenden om brister i förvaltningen och hävdat att det inte finns förutsättningar för att frånta hyresvärden rätten att förvalta sin egen fastighet.

Ärendet har varit mycket omfattande säger hyresrådet och myndighetschefen Johan Rosén. Sammanträde i hyresnämnden har hållits under fyra dagar och förhör har hållits med 14 personer. Parterna har också lagt fram ett synnerligen omfattande skriftligt material. Jag och nämndens ledamöter har noga gått igenom den bevisning som parterna lagt fram och anser att den samlade bilden av hyresvärdens agerande gentemot hyresgästerna är att det inneburit långtgående och oacceptabla negativa konsekvenser för det stora flertalet av fastighetens hyresgästers boendemiljö. Vi har därför kommit fram till att fastigheten på nytt bör ställas under tvångsförvaltning. Vi är inte övertygade om att hyresvärdens ställföreträdare i alla delar förstått hur dennes agerande uppfattats av hyresgästerna och hur det påverkat dessa. Det saknar emellertid betydelse i ett fall som detta. Det är tillräckligt att vi objektivt kunnat slå fast att förvaltningen inte fungerat tillfredsställande från hyresvärdens sida säger Johan Rosén.