Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter

2017-09-29

Den 2 oktober i Oskarshamn fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet.
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Så sker prövningen

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvudförhandlingen fortsätter 2 oktober i Oskarshamn

Inför ett yttrande till regeringen håller domstolen huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Huvudförhandlingen har pågått i Nacka 5 september–14 september och har då fokuserat på strålsäkerhet efter förslutning av ett slutförvar.
Förhandlingen fortsätter 2 oktober kl. 13.30 på Forum, Södra Långgatan 15-17 i Oskarshamn. Förhandlingen pågår 2 oktober–6 oktober och fokuserar på lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av en inkapslingsanläggning. Domstolen håller syn 4 och 5 oktober av SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Enligt domstolens tidigare information har det krävts föranmälan för att delta i syn och sådan föranmälan kan inte längre göras.
Förhandlingen kommer att fortsätta i Östhammar 9 oktober–13 oktober då lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av ett slutförvar behandlas. Domstolen kommer att hålla syn genom att besöka platsen för ett slutförvar i Forsmark. Föranmälan kan inte längre göras till syn i Forsmark. Förhandlingen avslutas 23–27 oktober i Nacka.
Under förhandlingen presenterar SKB ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.

M 1333-11