Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat börjar den 24 maj

2021-05-11

Huvudförhandlingen är tänkt att pågå under 8 dagar, den 24–26 maj, den 28 maj och den 31 maj–3 juni. De två första dagarna är avsatta till parternas sakframställningar medan parternas slutanföranden är tänkta att inledas den 2 juni. Förhandlingsplanen är preliminär och kan komma att justeras. Under huvudförhandlingen kommer hovrätten att ta del av förhör som hölls vid tingsrätten genom att dessa spelas upp. Dessutom kommer hovrätten hålla kompletterande förhör med några av de personer som hördes vid tingsrätten och förhör med vittnen som är nya i hovrätten. Alla dagar är öppna för media och allmänhet, men det kan komma att vara stängda dörrar när enstaka känsliga uppgifter läggs fram.

Antalet platser för allmänheten i rättssalen är begränsat till tio platser med anledning av den pågående pandemin. Dessa platser är i första hand avsedda för media (ej kameramän och fotografer) och anhöriga som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de har fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 19 maj kl. 09.00 genom e-post till Camilla Limrell. OBS! Ange vilken eller vilka dagar som anmälan avser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning under huvudförhandlingen

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. Rätten kan också förbjuda ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer, smarta klockor och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Övrigt

Större förändringar i huvudförhandlingsplanen kommer att meddelas på hovrättens hemsida.

Rätten består av hovrättslagmannen Niklas Rundberg (ordförande), hovrättsråden Per Christensen (referent) och Magdalena Davidsson samt två nämndemän.

Per Christensen är tillgänglig för att svara på frågor från media per telefon den 19 maj mellan kl. 09.00-11.00.

Praktiska frågor gällande förhandlingen skickas med e-post till hovrättsfiskalen Camilla Limrell.

Handlingar från målet kan beställas, se under beställ dom.

I samband med att hovrättens avgörande meddelas kommer domarna att vara tillgängliga för att svara på frågor. Mer information om detta kommer att meddelas vid senare tillfälle.