Huvudförhandling rörande H2GS AB:s ansökan om stålverk i Boden

2022-05-31

Huvudförhandling och syn

- Vid huvudförhandlingen kommer mark- och miljödomstolen att lyssna till bolagets presentationer om den verksamhet som de vill starta. Det gäller bland annat vad som ska hända under anläggningsskedet och i driftskedet men också miljöpåverkan. Domstolen kommer även att hålla syn, det vill säga titta på området där bolaget vill bygga stålverket. Myndigheter och andra berörda kommer också att delta, säger chefsrådmannen Katarina Brodin som kommer att vara ordförande vid förhandlingen.

- Först efter att domstolen har hållit huvudförhandling och syn kommer vi att överlägga och bestämma om bolaget kommer att kunna få en byggnadsdom. Domstolen kan därför inte ge något besked på förhand om hur ansökan kommer att bedömas, tillägger hon. I samband med att huvudförhandlingen avslutas kan det komma ett besked om när ett avgörande kan väntas.

Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas onsdagen den 8 juni 2022 och beräknas pågå under två dagar med reservdag fredagen den 10 juni 2022.

Den 8 juni 2022 påbörjas förhandlingen kl. 09.00 och den 9 juni 2022 inleds dagen med syn kl. 08.30.

Huvudförhandlingen rör yrkandena om byggnadsdom, tillstånd till vattenverksamhet samt artskyddsdispens.

Förhandlingen hålls på Boden Business Park, Teknikvägen 3, Boden, konferenslokalen Älven. Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Om ansökan

H2GS AB har ansökt om tillstånd till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun, för årlig maximal produktion av bl.a. 5 000 000 ton vardera av prima ämnen och varmvalsade band. Ansökan omfattar också tillstånd till tillverkning av 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år.

Ansökan omfattar dessutom tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i form av omledning av vattendraget Lillbäcken och reservationsvis även till bortledning av grundvatten från jord- och bergskärning vid Lillbäcken. H2GS AB har även yrkat dispens från förbudet i 7 § artskyddsförordningen för flytt av lappranunkel m.m.

H2GS AB har vidare yrkat att domstolen i en särskild dom avgör frågan om den ansökta verksamhetens tillåtlighet och meddelar tillstånd enligt 22 kap. 26 § miljöbalken till de byggnads- och anläggningsarbeten som behöver genomföras (s.k. byggnadsdom).

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Beställa handlingar

Handlingar i målet kan beställas från domstolens kansli på mmd.umea@dom.se.Handlingarna i målet finns även tillgängliga hos aktförvararen Katarina Nyberg, Bodens kommun, Medborgarservice, Kyrkgatan 24, Boden, tel. 0921-620 00.

Ange mål nr M 3358-21