Huvudförhandling i mål om mord den 5 november 2022 i Gävle

2023-05-03

Platser till media och allmänheten

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Företrädare för media som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt, senast den 12 maj 2023, anmäla detta via e-post till resurs.attunda.tingsratt@dom.se

Tingsrätten fördelar platserna i salen så att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Förtur ges till de journalister som anmält sig. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas. För allmänheten finns ett antal platser, dessa kan inte bokas.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar 09.30.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.