Huvudförhandling i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan inleds

2023-08-18

Åklagarens bakgrund till åtalet

Under perioden 1997 – 2003 pågick en väpnad konflikt i Sudan mellan regeringen och rebellgrupper. Den 6 februari 1997 ingicks ett oljeprospekterings- och produktionsdelningsavtal mellan ett svenskt bolag genom ett dotterbolag och den sudanesiska regeringen. De två tilltalade innehade ledande befattningar i bolagen och medverkade vid avtalets ingående. Avtalet innefattade en rätt att inom vissa tidsramar leta efter och utvinna olja i ett större område i södra Sudan, Block 5A, i utbyte mot vissa avgifter och del av framtida inkomster. Under perioden maj 1999 till mars 2003 utförde den sudanesiska regeringen offensiva militära operationer i och nära Block 5A i syfte att ta kontroll över områden för oljeprospektering och skapa förutsättningar för oljeutvinning. Under dessa militära operationer begicks svåra överträdelser av den internationella humanitära rätten.

Åtalet

Det yrkas att de två åtalade personerna ska dömas för medhjälp till grovt folkrättsbrott. De ska enligt gärningsbeskrivningen, var för sig eller gemensamt och i samförstånd inom ramen för sina respektive roller inom bolagen, ha främjat att den sudanesiska regeringen, för att skapa förutsättningar för dotterbolagets verksamhet, tillämpade en krigföring som innefattade att militären och regimallierade milisgrupper systematiskt anföll civila eller i vart fall genomförde anfall systematiskt i strid med distinktions- och proportionalitetsprincipen.

Det yrkas att de två åtalade personerna meddelas näringsförbud i 10 år eftersom de grovt har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt.

Det yrkas att det svenska bolaget åläggs företagsbot med 3 000 000 kr på grund av brott begånget i näringsverksamhet. Företrädare för bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.

Det yrkas att ett belopp om 1 391 791 000 kr förverkas från det svenska bolaget eftersom bolaget på grund av brott begånget i näringsverksamhet erhållit ekonomiska fördelar.

Huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen inleds den 5 september 2023 kl. 09.30. Huvudförhandlingen kommer att genomföras veckovis enligt följande schema, med avbrott för högtider och lov.

Tisdagar kl. 09.30 – 16.30

Onsdagar kl. 09.15 – 16.30

Torsdagar kl. 09.15 – 16.30

Huvudförhandlingen kommer att genomföras med utgångspunkt i följande fastställda planering.

September 2023 – maj 2024: Yrkanden, inställning, grunder och sakframställningar

Maj 2024 – november 2024: Förhör med målsägande

December 2024 – januari 2025: Förhör med tilltalade

Februari 2025 – november 2025: Förhör med vittnen

December 2025 – februari 2026: Personalia och slutpläderingar

Praktisk information

Det kommer att finnas 20 åhörarplatser i rättssalen (sal 34). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs. I denna sal kommer det finnas möjlighet för ett begränsat antal personer att följa förhandlingen på engelska genom tolkutrustning. Föranmälan för engelsk tolkning krävs.

Därutöver kommer det att finnas 23 åhörarplatser i en sidosal (sal 6) med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål som medtas. Om möjligt, undvik att ta med större väskor.

Viss köbildning kan uppstå när många besökare kommer samtidigt till domstolen så det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten tillåts de journalister, organisationer och forskare som bevakar och rapporterar från huvudförhandlingen att använda elektronisk utrustning i rättssalen och sidosalen för sitt arbete (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och utrustning för ljudupptagning).

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Övrigt

För beställningar av handlingar och närmare information om datum för förhandlingsdagar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.

För övriga frågor om målet hänvisas till domstolshandläggarna Anna Wester och Ferial Tan eller tingsnotarien Miriam Herlitz Bäckman.

Föranmälan från media samt anmälan om tolkning till engelska ska göras senast den 25 augusti 2023 per e-post till Anna Wester och Ferial Tan till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se.

Rådmännen Tomas Zander (ordförande) och Karin Palmgren Goohde kommer att döma i målet tillsammans med fyra nämndemän.