Hovrätten var inte jävig att fortsätta huvudförhandlingen i ett brottmål för att ta upp kompletterande bevisning

2019-04-25

?

Efter det att en huvudförhandling har avslutats måste rätten hålla överläggning. Vid den brukar utgången i målet bestämmas. I ett mindre komplicerat mål brukar parterna samma dag underrättas om utgången och innehållet i domslutet blir offentligt. Den skriftliga domen färdigställs och expedieras därefter.

Även i omfattande eller komplicerade mål ska en överläggning hållas sedan huvudförhandlingen har avslutats. Ibland krävs fortsatta överläggningar för ytterligare överväganden i skuldfrågan. Efter huvudförhandlingens slut meddelar därför rätten vilken dag som domen kommer att meddelas.

I det nu aktuella målet hade en man vid tingsrätten fällts för våldtäkt. Ett par dagar innan hovrättens dom skulle meddelas åberopade han ny bevisning bl.a. bestående i egna dagboksanteckningar. Hovrätten beslutade att den nya bevisningen skulle läggas fram vid en fortsatt huvudförhandling. Den tilltalade ansåg att rätten var jävig vid sin fortsatta prövning av målet. Andra domare vid hovrätten prövade jävsfrågan och ansåg att domarna inte var jäviga att fortsätta handläggningen av målet. Efter att den fortsatta huvudförhandlingen hade avslutats fastställde hovrätten tingsrättens domslut.

Högsta domstolen har nu tagit ställning till om hovrättens ledamöter var jäviga när de tillät att utredningen kompletterades med ny bevisning sedan huvudförhandlingen hade avslutats och därefter höll fortsatt huvudförhandling. Hovrättens ledamöter hade efter den överläggning som hölls i direkt anslutning till den tidigare huvudförhandlingen skickat ut sina anteckningar där det angavs att dom hade beslutats och att den tilltalade skulle kvarbli i häkte. Den tilltalade menade att det gav intrycket att domarna, när den fortsatta huvudförhandlingen senare hölls, hade förutfattade meningar i skuldfrågan.

Enligt Högsta domstolen var hovrätten inte jävig vid sin fortsatta handläggning av målet. Målet ska därför inte återförvisas till hovrätten för ny prövning. I Högsta domstolens beslut görs en genomgång av hur rättegångsbalkens regler om överläggning tillämpas och hur man i bl.a. Europadomstolens praxis har sett på frågan om domarjäv när det gäller besked som kan uppfattas som ställningstaganden i skuldfrågan innan denna definitivt och slutligt har bestämts.

Högsta domstolen tar inte upp överklagandet av hovrättens dom till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

Bifogade filer: B 184-19 Senast ändrad: 2019-04-25