Hovrätten meddelar dom i ett mål från Solna tingsrätt om misshandel

2018-12-12

I en dom från februari månad 2018 frikände Solna tingsrätt en man från ett åtal om misshandel av hans dåvarande sambo. Domslutet bestämdes av en minoritet vid tingsrätten, bestående av två nämndemän, och fick stor uppmärksamhet i media på grund av vissa skrivningar i domskälen. Bland annat gällde det att skuldfrågan, enligt tingsrätten, påverkades av att mannen till skillnad mot kvinnan var av en bra familj. Tingsrättens ordförande och en nämndeman var skiljaktiga och ville döma mannen för misshandel. Hovrätten har i dag ändrat tingsrättens dom och dömt mannen för misshandel till fängelse i tre månader. Han ska också betala skadestånd till kvinnan för kränkning samt sveda och värk. Som skäl för bedömningen skriver hovrätten att kvinnans berättelse framstår som trovärdig och att den får stöd av annan åberopad bevisning, bl.a. vissa journalanteckningar och fotografier avseende skador. Mannens egna uppgifter och vittnesmål som lämnats av släktingar till honom bedöms ha begränsat bevisvärde. I domen redovisar hovrätten också allmänna utgångspunkter för hur bevisvärdering i brottmål ska gå till, särskilt med inriktning på mål där bevisningen i första hand består av parternas egna uppgifter. När det handlar om värderingen av sådana berättelser konstaterar hovrätten att det saknar betydelse vilken bakgrund som en hörd person har, till exempel genom att han eller hon tillhör en viss samhällsgrupp eller släkt. - Detta är en självklar tillämpning av den grundläggande principen om allas likhet inför lagen, säger hovrättsrådet Claes Söderqvist. Hovrättens dom är enhällig.

Senast ändrad: 2018-12-12