Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Uddevalla

2020-10-23

Mannen dömdes den 27 juli 2020 för mord och brott mot griftefrid av Uddevalla tingsrätt. Tingsrätten fann att mannen med våld hade dödat sambon i deras gemensamma lägenhet och därefter allvarligt skadat, skymfat och undanskaffat hennes kropp. Påföljden bestämdes till livstids fängelse.

Precis som tingsrätten dömer hovrätten mannen för mord och brott mot griftefrid. Hovrätten gör i stort sett samma bedömningar som tingsrätten i fråga om vad som är utrett om händelsen. Hovrätten anser dock att en del av gärningsbeskrivningen som rör arten av det våld som lett till hennes död inte är styrkt.

När det gäller påföljden ändrar hovrätten tingsrättens dom. Hovrätten anser att brottsligheten har innefattat många försvårande omständigheter. Något annat är dock inte visat än att mordet skett utan avsiktsuppsåt från mannens sida. Omfattningen av våldet och händelseförloppet har inte heller närmare kunnat utredas. Vid en sammantagen bedömning har hovrätten, utifrån då gällande lagstiftning, kommit fram till att omständigheterna inte varit så synnerligen försvårande att det finns skäl för livstids fängelse. Omständigheterna har däremot varit så försvårande att påföljden för brottsligheten ska bestämmas till det högsta tidsbestämda fängelsestraffet om 18 år.

Precis som tingsrätten har beslutat anser hovrätten att mannen ska betala skadestånd till offrets anhöriga och till dödsboet.

Hovrätten är enig i sin dom.