Hovrätten dömer sju män för människohandel

2019-04-25

Enligt åtalet hade männen under en period av nästan två år i Bulgarien rekryterat och till Sverige transporterat tretton personer, som sedan inhysts i bl.a. skogsläger och på dagarna satts att tigga på olika platser i Växjö. Inför och efter målsägandenas ankomst till Sverige påstods männen ha utnyttjat deras utsatta belägenhet och även vilselett dem i fråga om bl.a. hur boendet skulle ordnas, vilket arbete som skulle utföras eller under vilka villkor tiggeri­verksamheten skulle bedrivas.

Tingsrätten dömde männen för människohandel i förhållande till nio av målsägandena och bestämde påfölj­derna till fängelse i mellan fem år och sex månader och ett år och sex måna­der.

I hovrätten begärde männen att bli frikända. Åklagarna begärde för sin del att hov­rätten skulle döma för människohandel beträffande samtliga tretton målsägande och skärpa straffen.

Även hovrätten kommer fram till att det är bevisat att männen som ett led i en organiserad tiggeriverksamhet har rekryterat, transporterat och inhyst personer under sådana former och med sådant syfte att det utgör människohandel. Liksom tingsrätten anser hovrätten att måls­ägandena på ett mycket trovär­digt sätt har berättat om händelserna och att deras uppgifter får starkt stöd av den övriga be­visningen. Hovrätten finner dock att ytterligare tre målsägande utsatts för människohandel – dvs. sammanlagt tolv – och skärper straffen för fem av männen. Som försvårande omständigheter väger hov­rätten in att målsägandena under sin tid i Sverige fått leva och tigga under svåra förhållanden och att exploateringen av vissa av dem har pågått under lång tid. Fängelsestraf­fens längd bestäms till mellan sex år och ett år och sex månader. Hovrätten beslutar vidare att flera av männen ska utvisas från Sverige under längre tid än vad tingsrätten bestämt och för­verkar i större utsträckning än tingsrätten det ekonomiska utbytet av brottsligheten. Männen ska också betala skadestånd till målsägandena.

Senast ändrad: 2019-04-24