Hovrätten dömer mamma och styvpappa för synnerligen grov misshandel av sexårig dotter

2018-08-21

Hovrätten har funnit det bevisat att flickan, då hon kom in till akutmottagningen på Enköpings lasarett, var kraftigt nedkyld med en kroppstemperatur långt under 30 grader. Efter genomgång av omfattande medicinsk utredning, finner hovrätten att det i praktiken är uteslutet att det finns något annat förhållande än själva nedkylningen i sig som kan förklara flickans mycket låga kroppstemperatur. Det är utrett att flickan badat och efter en samlad bedömning av bevisningen i målet finner hovrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till händelseförloppet än att styvpappan, i bestraffningssyfte, tvingat flickan att ligga i kallt vatten. Hovrätten finner det inte bevisat att mamman tagit aktiv del i gärningen, men att hon måste ha vetat om att styvpappan i bestraffningssyfte utsatte flickan för det långvariga kalla badet. Eftersom mamman haft en skyldighet att ingripa för att skydda sin dotter men underlåtit att göra det, är hon straffrättsligt ansvarig för det som flickan utsattes för. Påföljden för kvinnan bestäms till fem års fängelse, vilket är minimistraffet för synnerligen grov misshandel. Mannen, som även liksom i tingsrätten döms för grov fridskränkning av flickan, döms till sammanlagt fem år och sex månaders fängelse samt utvisning med ett återreseförbud om tio år. Både kvinnan och mannen ska betala skadestånd till flickan med av henne begärda belopp. Bl.a. med hänsyn till att båda tilltalade döms till långa fängelsestraff ska de vara häktade till dess domen beträffande fängelsestraffen får laga kraft.

Senast ändrad: 2018-08-21