Hovrätten dömer en tidigare anställd vid en svensk ambassad för grovt tjänstefel

2021-01-22

Den tilltalade arbetade under åren 2013-2014 vid en svensk ambassad, och ansvarade där för att fatta beslut i ärenden om visering till Sverige och Schengenområdet.Åklagaren har bl.a. påstått att den tilltalade vid 74 tillfällen fattat beslut om beviljande av visering till Sverige och Schengen trots att ambassaden inte var behörig att ta upp ansökningar från de sökande, att den tilltalade var jävig i de aktuella ärendena, och att ansökningarna dessutom på grund av sitt innehåll inte skulle ha beviljats. Åklagaren har vidare påstått att detta har inneburit att den tilltalade, vid sin myndighetsutövning, uppsåtligen har åsidosatt vad som har gällt för uppgiften på ett sådant sätt att hon ska dömas för grovt tjänstefel.Tingsrätten dömde den tilltalade för en mindre del av den påstådda brottsligheten, rubricerade gärningarna som tjänstefel av normalgraden och bestämde påföljden till villkorlig dom.Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och dömer den tilltalade för grovt tjänstefel avseende huvuddelen av de gärningar som åklagaren påstått. Hovrätten ändrar också påföljden och dömer den tilltalade till ett års fängelse.I hovrätten har viss ytterligare bevisning lagts fram. Hovrätten har beaktat den, och har också värderat den tidigare utredningen delvis annorlunda än tingsrätten. Hovrätten har därmed funnit att bevisningen är övertygande för att den tilltalade i 73 fall uppsåtligen har fattat beslut i strid med vad som gällde för uppgiften. Hovrätten har bedömt brottsligheten som grov bl.a. eftersom den inneburit uppsåtligt och allvarligt missbruk av ställning och då den har medfört allvarlig skada för det allmänna och betydande otillbörlig förmån för enskilda. Straffvärdet för gärningarna har av hovrätten ansetts motivera att påföljden ska bestämmas till ett fängelsestraff.