Högsta domstolen tillämpar de nya reglerna i vapenlagen trots vissa brister i lagstiftningsförfarandet

2018-09-28

Målet i Högsta domstolen rörde ett vapenbrott. En man hade enligt åtalet innehavt en omgjord skarpladdad startrevolver i ett fordon på allmän plats. Han dömdes av tingsrätt och hovrätt för grovt vapenbrott. Domstolarna tillämpade de nya bestämmelserna om höjda straff och bestämde straffet till två års fängelse.

I regeringsformen finns det bestämmelser om lagprövning. En domstol får inte tillämpa en föreskrift om den finner att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Högsta domstolen fann att beredningen av förslaget till skärpta straff varit bristfällig. Remisstiden hade varit alltför kort och det saknades motivering för detta. Men bristerna var inte så allvarliga att de nya reglerna inte skulle tillämpas.

Även Högsta domstolen finner att vapenbrottet är grovt och bestämmer straffet enligt de nya reglerna till fängelse i två år.

Bifogade filer: B 2646-18 Senast ändrad: 2018-09-28