Högsta domstolen prövar om vite ska dömas ut

2022-12-28

En kvinna kallades för att höras som målsägande vid en huvudförhandling. Av kallelsen framgick att hon kunde bli skyldig att betala 4 000 kr i vite om hon uteblev utan giltigt skäl. Kvinnan kom till huvudförhandlingen och hade då med sig sitt barn, som var drygt ett och ett halvt år.

Tingsrätten ställde in förhandlingen med hänvisning till att den inte kunde genomföras på ett lämpligt sätt med barnet närvarande och förpliktade kvinnan att betala vitet.

Högsta domstolen uttalar att om någon som har kallats att infinna sig personligen till en förhandling också kommer och är närvarande under rättegången, så kan ett förelagt vite inte dömas ut. En tillämpning av reglerna som innebär att vitet döms ut i sådana fall är inte förenlig med lagtextens ordalydelse. Det gäller även om personen inte medverkar vid förhandlingen eller på annat sätt orsakar att den måste ställas in.

Högsta domstolen upphävde beslutet om att döma ut vite.