Högsta domstolen prövar när fordon kan flyttas med stöd av den s.k. flyttningslagen.

2018-11-23

Ett fordon som stod felparkerat flyttades av parkeringsbolaget. En förutsättning för en sådan flytt är att fordonets ägare har obetalda parkeringsavgifter som uppgår till mer än 5 000 kr; avgifterna måste vara betalda för att fordonet ska lämnas ut. Den person som vid tidpunkten för flytten var registrerad som fordonets ägare hade obetalda felparkeringsavgifter som översteg det beloppet.  Det visade sig dock att en annan person hade köpt bilen dagen innan och att den personen några dagar senare också registrerades som ägare till bilen från och med dagen för köpet.

Köparen yrkade vid tingsrätten att parkeringsbolaget skulle lämna ut bilen till henne. Parkeringsbolaget menade dock att den person som var registrerad som ägare vid själva flyttningstillfället var att anse som ägare till bilen och att bolaget därför inte behövde lämna ut bilen.

Högsta domstolen anser att uttrycket ”fordonets ägare” ska tolkas enligt sin ordalydelse och därmed avse fordonets verkliga ägare. En annan tolkning skulle innebära att uttrycket får olika betydelser i lagen vilket inte är lämpligt.

Eftersom bilen hade bytt ägare dagen före flytten och det således inte var bilens verkliga ägare vid flyttningstillfället som hade obetalda felparkeringsavgifter hade parkeringsbolaget inte rätt att flytta bilen. Bilen ska därför lämnas ut till den verkliga ägaren.

Bifogade filer: T 1144-18 Senast ändrad: 2018-11-23