Högsta domstolen prövar frågan om rätten till ersättning för en god man som väckt talan i domstol i ett inlösenförfarande

2018-12-14

I ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier kan en god man utses för att bevaka de frånvarande minoritetsaktieägares rätt. Den gode mannen förordnas på begäran av majoritetsaktieägaren. Denne har skyldighet att ersätta kostnaden för den gode mannen i skiljeförfarandet. Om majoritetsaktieägaren överklagar skiljedomen har han på samma sätt, oavsett utgången i målet, skyldighet att ersätta kostnader som har uppstått för den gode mannen.

I det nu aktuella fallet var det i stället den gode mannen som hade väckt talan mot skiljedomen för de frånvarande aktieägarnas räkning. Lagtexten hänvisar i ett sådant fall till 18 kap. rättegångsbalken om skyldigheten att svara för kostnader i högre rätt.

Högsta domstolen konstaterar att den gode mannens rätt till ersättning även i en sådan situation ska betraktas som en i förhållande till de frånvarande aktieägarna självständig rätt till ersättning. Mot den bakgrunden fann Högsta domstolen att den gode mannen – och inte de frånvarande minoritetsaktieägarna – skulle tillerkännas ersättning för den kostnad som hade uppstått för den gode mannen.

Högsta domstolen klargör alltså att den gode mannens rätt till ersättning är självständig trots att talan förs mot skiljedomen för de frånvarade aktieägarnas räkning.

Bifogade filer: T 4684-17 Senast ändrad: 2018-12-14