Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten

2018-09-06

Hovrätten för Övre Norrland har i en dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område, dels att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta rätten till jakt och fiske inom området. Hovrätten har dock ogillat samebyns yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rättigheterna i fråga.

Domen har överklagats av båda parter. Högsta domstolens beslut innebär att målet kommer att tas upp till prövning i sin helhet.

(HD:s mål T 853-18)?

Senast ändrad: 2018-09-06