Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad

2017-12-29

När någon uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en persons död ska ersättning betalas för det psykiska lidande som tillfogas de som stod den avlidne särskilt nära. Det gäller framför allt make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. 

I skadeståndslagens mening utgör psykiskt lidande en form av sveda och värk. Som regel bestäms sådan ersättning schablonmässigt med utgångspunkt i särskilda hjälptabeller som Trafikskadenämnden tar fram varje år. Högsta domstolen uttalade år 2004 och 2006 att ersättningen för psykiskt lidande vid nära anhörigs död bör motsvara ersättningen vid ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård. Vidare förklarade domstolen att beloppet borde vara dubbelt så högt vid uppsåtligt dödande eller då dödfallet har orsakats av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt dödande. Vid den tiden motsvarade det, avrundat, ett schablonbelopp på 25 000 kr respektive 50 000 kr. 

Enligt Trafikskadenämndens nu gällande hjälptabell utgör ersättningen för ett års akut sjuktid med annan vård än sjukhusvård 28 800 kr. Högsta domstolen har därför förklarat att de schabloniserade beloppen, avrundat, för närvarande bör ligga på 30 000 kr respektive 60 000 kr. 

I det aktuella fallet innebar det att en son till en person som blivit mördad fick skadeståndsbeloppet höjt från 50 000 kr till 60 000 kr.

Bifogade filer: T 3000-17 Senast ändrad: 2017-12-29