Högsta domstolen håller huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m.

2019-08-27

Hovrätten för Övre Norrland har i sin dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område, dels att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta rätten till jakt och fiske inom området. Hovrätten har dock ogillat samebyns yrkande om att samebyn har rätt att upplåta jakt- och fiskerätt utan statens samtycke. 

Domen har överklagats av båda parter. Högsta domstolen ska pröva målet i dess helhet.  

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sessionssalen i Bondeska palatset och beräknas pågå under perioden den 2 september till och med den 10 oktober 2019. Förhandlingen är planerad enligt bilagd förhandlingsplan. Notera att domstolens handläggning inte är offentlig de dagar där det i förhandlingsplanen anges Videouppspelning (HD). Information om eventuella större förändringar i förhandlingsplanen kommer att publiceras på Högsta domstolens webbplats.

Sessionssalen har ett begränsat antal platser. Vissa av platserna kommer att vara reserverade för media.

Högsta domstolen påminner om att det under huvudförhandlingen råder ett generellt fotograferings- och filmningsförbud i och in i rättssalen. Domstolen har dock beslutat att åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling under huvudförhandlingen får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. 

Bifogade filer: Huvudförhandlingsplan Senast ändrad: 2019-08-27