Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2021-02-15

I sina inledande ord resonerar Högsta domstolens ordförande Anders Eka bl.a. om hur Högsta domstolens verksamhet har påverkats av den pandemi som coronaviruset har medfört:

– Den absoluta merparten av målen i Högsta domstolen avgörs efter enbart en skriftlig handläggning. Jämfört med många andra domstolar, som har ett stort antal huvudförhandlingar och andra sammanträden med parter närvarande varje år, har detta naturligtvis gjort att vi i Högsta domstolen har haft lättare att anpassa vår verksamhet till de nya förutsättningarna. Skillnaden i förhållande till tidigare har framför allt bestått i att vi har använt oss av digital medverkan vid föredragningar i den mån det har funnits behov av det. På detta sätt har justitieråd och andra medarbetare vid behov kunnat arbeta på distans. Med ett antal anpassningar, med flexibilitet och god vilja från alla medarbetare har arbetet fungerat bra samtidigt som kvaliteten i verksamheten har upprätthållits, säger Anders Eka.

Justitierådet Johan Danelius och kanslichefen Maria Edwardsson, som båda tillträdde under året, intervjuas om sina nya roller. Verksamhetsberättelsen innehåller också ett avsnitt om den digitala utvecklingen i Högsta domstolen och hur den har påverkat det dagliga arbetet. Dessutom finns artiklar om Lagrådet och om de särskilda processuella lösningar som kallas hiss- och språngdispens.

Liksom tidigare år innehåller verksamhetsberättelsen även bl.a. korta sammanfattningar av viktigare vägledande avgöranden under året. Bland de mer uppmärksammade mål som avgjordes under året kan följande nämnas.

"Girjasdomen”, i vilket Högsta domstolen fastställde att en sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske på grund av urminnes hävd. ”RC24”, i vilket Högsta domstolen kom fram till att en säljare av narkotiska preparat under vissa förhållanden kan dömas till ansvar för grovt vållande till annans död. ”Kontaktförbudsprövningen”, i vilket Högsta domstolen prövade frågan om en person som hade ålagts ett kontaktförbud skulle kunna få detta förbud prövat trots att tiden för förbudet hade löpt ut. Målet avgjordes i plenum, vilket betyder att samtliga sexton justitieråd deltog i avgörandet.

En engelsk översättning av verksamhetsberättelsen kommer att publiceras.

Den som är intresserad av en intervju med Anders Eka eller vill få mer information om Högsta domstolens verksamhet kan kontakta den administrativa fiskalen Emma Haals.