Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2020-01-27

I verksamhetsberättelsen finns sammanfattningar över ett antal avgöranden från 2019. Bland de mer uppmärksammade mål som avgjordes under året kan följande nämnas.

”Övernattningen”, i vilket Högsta domstolen prövade tillämpningen av den nya sexualbrottslagstiftning som införts 2018 och dömde en man för oaktsam våldtäkt. ”Det kaliforniska surrogatarrangemanget” och ”Surrogatarrangemanget i Arkansas”, i vilka Högsta domstolen, med hänsyn bl.a. till barnens rättigheter enligt Europakonventionen, erkände två utländska domar om fastställande av moderskap efter surrogatarrangemang trots avsaknad av lagstöd.

De sistnämnda avgörandena uppmärksammas även särskilt i ordföranden Anders Ekas inledande ord till verksamhetsberättelsen:

– ”Det kaliforniska surrogatarrangemanget” och ”Surrogatarrangemanget i Arkansas” visar tydligt på samspelet mellan riksdagen och Högsta domstolen. Riksdagens beslut att vidta eller inte vidta lagstiftningsåtgärder inom ett visst område får ofta direkt betydelse vid en senare prövning i Högsta domstolen. När de nämnda målen hamnade på Högsta domstolens bord hade frågor om surrogatarrangemang nyligen behandlats i en statlig utredning och i en proposition till riksdagen, men det hade inte lett till lagstiftning som reglerade situationer liknande de i Högsta domstolens mål. I dessa fall blev det alltså prejudikat från Högsta domstolen som fyllde ut den gällande rätten genom att införa en särskild möjlighet till erkännande av en utländsk dom, säger Anders Eka, justitieråd och ordföranden i Högsta domstolen.

Verksamhetsberättelsen innehåller också ett avsnitt om samerättsliga mål i Högsta domstolen genom tiderna, föranlett av att domstolen under hösten 2019 hållit huvudförhandling i ett av domstolens mest omfattande mål någonsin, det samerättsliga s.k. Girjasmålet. Dessutom finns en intervju med de två justitieråd som tillträtt under året. Även vårens besök av Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, uppmärksammas.

Den som är intresserad av en intervju med Anders Eka eller vill få mer information om Högsta domstolens verksamhet kan kontakta den administrativa fiskalen Filippa Sjödén.