Högre fastighetsskatt för vattenkraft förenligt med lag

2021-04-28

Under de beskattningsår som kammarrätten har prövat fanns en högre fastighetsskatt för vattenkraftverk jämfört med andra elproduktionsenheter.

Ägarna till ett antal vattenkraftverk - i samtliga fall bolag - överklagade Skatteverkets beslut om att ta ut den högre fastighetsskatten. Ägarna ansåg att skillnaden i fastighetsskatt stred mot grundlagen, unionsrätten och Europakonventionen. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Kammarrätten har idag i ett 20-tal domar kommit till samma slutsats och avslår därför bolagens överklaganden av förvaltningsrättens domar.