Hogia AB likvideras inte

2023-01-12

Familjeägda Hogia AB i Stenungsund är moderbolag i en koncern med ett 30-tal dotterbolag, i Sverige och utomlands. Koncernen har ca 700 anställda.

Ägare till en minoritet av aktierna begärde vid Uddevalla tingsrätt att bolaget skulle likvideras, på grund av att aktieägarmajoriteten, enligt minoritetens mening, har missbrukat sin ställning. Bl.a. beslutade bolagsstämman år 2020 att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Vidare lämnade bolaget lån, som enligt majoriteten inte var affärsmässiga, till ett annat bolag, som ägs av majoritetsägarna. Inte heller fick minoritetsägarna begärd information om Hogia AB:s utveckling. Tingsrätten har avslagit yrkandet om likvidation av bolaget.

–Tingsrättens slutsats är att bolaget i vissa avseenden har brutit mot aktiebolagslagen, till nackdel för minoritetsägarna. Samtidigt har tingsrätten kommit fram till att överträdelserna inte är så pass allvarliga att det finns tillräckliga skäl för likvidation av bolaget, säger tingsrättens ordförande, lagmannen Johan Sanner.