Hänsyn ska tas till pågående skuldsanering när domstolen bestämmer dagsbotsbeloppet

2022-09-09

När böter för ett brott döms ut i dagsböter ska dagsbotsbeloppet bestämmas med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Beloppet får generellt inte bestämmas till ett lägre belopp än 50 kr. Vid skuldsanering ianspråktas i princip gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för egen och familjens försörjning.

 

Enligt skuldsaneringslagen ges gäldenären två betalningsfria månader per år. Enligt Högsta domstolen väger de skäl som motiverar betalningsfrihet inte lika tungt när gäldenären har gjort sig skyldig till brott. Det totala beloppet som gäldenären enligt skuldsaneringsreglerna inte behöver betala per år ska i normalfallet räknas om till ett belopp per dag. Detta belopp ska sedan, tillsammans med minimibeloppet om 50 kr, läggas till grund för bestämningen av dagsbotsbeloppet.

 

Den som exempelvis befrias från att betala 7 300 kr per månad under två månader per år har alltså ett betalningsutrymme om 14 600 kr. Omräknat till ett dagsbelopp blir detta 40 kr per dag (14 600 / 365). Dagsboten ska då i normalfallet bestämmas till 90 kr (50 + 40).