Häktning i ett ärende om utlämning på grund av brott

2023-05-05

Regeringen beslutade i februari 2022 att en man skulle utlämnas till USA för brott som enligt svensk lag motsvaras av synnerligen grov misshandel och bedrägeri. Mannen anmälde Sverige till Europadomstolen och gjorde gällande att regeringens beslut stred mot Europakonventionen. Regeringen har därefter på begäran av Europadomstolen beslutat att utlämningen tills vidare inte får verkställas.

Mannen är sedan maj 2021 häktad i utlämningsärendet. Han begärde att bli försatt på fri fot, främst med hänvisning till att det inte är proportionerligt att han ska vara häktad under så lång tid.

Högsta domstolen ansåg att häktningen, trots den långa tid som frihetsberövandet pågått, fortfarande är godtagbar. Domstolen beaktade bl.a. att utlämningen avsåg mycket allvarlig brottslighet, att Europadomstolen hittills handlagt ärendet med den skyndsamhet och effektivitet som kan förväntas i en internationell domstol och att ärendet enligt Europadomstolen snart kan komma att avgöras.