Grundskolan MTH Utbildning i Hudiksvall förblir stängd

2020-05-26

Bristerna vid skolan har varit många och allvarliga. Här följer några exempel:

Bristande rutiner för kontroll av betygsättning, bl.a. att betygen inte ska kunna sättas och ändras av annan än ansvarig lärare. Beslut av rektor att inte utreda vissa elevers behov av särskilt stöd. Lärare har inte varit närvarande under lektionstimmar trots att de skulle ha varit i tjänst. Otillräcklig och ostrukturerad undervisning i ett flertal ämnen såsom slöjd, kemi och geografi.

- För att elever ska kunna uppnå kunskapskraven krävs det närvarande lärare som bedriver ändamålsenlig undervisning i alla de ämnesområden som skolplikten omfattar. Vidare är det viktigt att betygen på ett rättssäkert och rättvisande sätt återspeglar varje elevs kunskapsnivå. I dessa och även i andra delar har det brustit på MTH Utbildning i Hudiksvall, säger rådmannen Johan Gefvert.