Grov vapensmuggling att ta in tre tårgaspistoler i Sverige

2021-10-27

Vid bedömningen av om en vapensmuggling är grov har vapnens antal, deras beskaffenhet och om gärningen varit ett led i en större verksamhet betydelse. Därutöver ska beaktas om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

Högsta domstolen kom fram till att en gärning som innebär att tårgasvapen förs in i landet ofta kan bedömas vara av särskilt farlig art, när syftet varit att vapnen ska överlåtas till eller användas av kriminella grupperingar eller när det har funnits en uppenbar risk för sådan överlåtelse eller användning. I den slutliga bedömningen ska andra omständigheter, såsom antalet vapen, vägas in.

Domstolen konstaterade att ett tårgasvapen i sitt ursprungsskick visserligen är mindre farligt än skjutvapen i allmänhet, men inte helt ofarligt. Än viktigare är enligt domstolen att tårgasvapen lätt kan modifieras för utskjutning av skarpa patroner och att det är vanligt att modifierade vapen används av kriminella grupperingar. Förekomsten av sådana vapen kan därför innebära en betydande samhällsfara.

Slutsatsen i det aktuella fallet var att den åtalade mannens relation till organiserad brottslighet och omständigheterna vid införseln innebar att det fanns en uppenbar risk för att de tre tårgaspistolerna skulle överlåtas till eller användas av kriminella grupperingar. Gärningen ansågs ha varit av särskilt farlig art och bedömdes som grov vapensmuggling.