Gemensam renskötselrätt inom Vapsten

2020-02-28

Vapstens lappby och enskilda sydsamer i lappbyn har gjort gällande bättre rätt än Vapsten sameby och dess nordsamiska medlemmar till renskötsel inom samebyns område.

Tingsrätten har funnit att det inte är klarlagt att nordsamerna kommit att utöva renskötsel inom Vapsten utan rätt därtill eller att nordsamerna trängt ut syd-samerna från renskötseln inom byn.

Tingsrätten har dock konstaterat att rätten till renskötsel inom en samebys område kan innehas av flera parter samtidigt och därmed vara gemensam. Sydsamernas talan har därför ansetts innefatta även frågan om de har en med nordsamerna lika stark rätt till renskötsel inom Vapsten samebys område.

Tingsrätten har funnit att de enskilda sydsamerna har en renskötselrätt som genom släktskap kan härledas till samebyns marker. Nordsamerna har dock invänt att ett utövande av ren­skötselrätten kräver medlemskap i sameby.

Tingsrätten har därvid konstaterat att nordsamerna begränsat antagandet av nya medlemmar i samebyn till personer med nordsamiskt ursprung. Till följd av den utestängning som sydsamerna därmed drabbats av har tingsrätten funnit anledning att pröva hur medlemskapsreglerna i rennäringslagen förhåller sig till över­ordnad lagstiftning.

Vid prövningen av reglernas överensstämmelse med grundlag har tingsrätten kommit fram till att medlemskapsreglerna i rennäringslagen strider mot bestämmelser i regeringsformen. Därför ska medlemskapsreglerna inte tillämpas i detta fall.

Som en följd av detta har tingsrätten slutligen funnit att de enskilda sydsamer-na har en rätt att utöva renskötsel inom Vapsten samebys område. Denna rätt är gemensam med de enskilda medlemmarna i samebyn och ska utövas i enlighet med rennäringslagens grundläggande regler.