Gåvor gick åter när en förälder gav dem till sitt ena barn för att det andra barnet inte skulle kunna få ut sin laglott

2022-04-13

Ett testamente får inte inkräkta på en bröstarvinges rätt till laglott. En gåva kan till syftet vara att likställa med testamente (gåva för dödsfalls skull). Enligt en regel i 7 kap. 4 § ärvdabalken skyddas en bröstarvinges laglott även mot gåvor som görs för dödsfalls skull (förstärkt laglottsskydd).

Syftet med en gåva kan vara svårt att bedöma när givaren är död. Det finns dock två typsituationer för när en gåva kan ha skett för dödsfalls skull. Den ena situationen är när givaren väntar döden i närtid. Den andra situationen är när givaren ställer upp sådana villkor runt gåvan att givaren under sin livstid ska få behålla nyttan av det han eller hon gett bort.

Men syftet kan utanför dessa typsituationer också framgå av vad givaren sagt i samband med gåvan. Om det framgår att givaren vill missgynna en bröstarvinge snarare än hjälpa gåvotagaren kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras. Högsta domstolen har bedömt att penninggåvor som i en sådan situation getts till ett av givarens barn ska återbäras så att det andra barnet får ut sin laglott.