Fyra män döms i korruptionsmål rörande Statens fastighetsverk

2021-02-03

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål med koppling till SFV. Åtalet rör bl.a. omfattande korrup­tions­­brottslighet och tjänstefel. Tre tilltalade i målet har tidigare varit anställda på SFV. Övriga tre tilltalade har varit entreprenörer och företrädare för bolag som med SFV haft ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattningsvis har tingsrätten funnit att åklagaren när det gäller mutbrottslighet till största delen har styrkt åtalet. Mutorna till den f.d. fastighetschefen för SFV förvaltningsområde Rosers­berg har främst avsett byggnationer på hans privata fastigheter som utförts av entreprenörernas bolag, samt betalningar av luftfakturor via hans bolag. Beträffande åtalet rörande trolöshet mot huvudman har huvudfrågan i målet varit om SFV oriktigt har fakturerats för kost­naderna för mutorna. Utredningen i målet om sådan faktu­re­ring har delvis utgjorts av indiciebevisning. Tings­rätten har funnit att åklaga­ren har bevisat åtalet om detta i vissa delar. I större delar har tingsrätten dock ansett att det saknats över­ty­gande bevisning om påstådd fakturering och skada för SFV, och i dessa delar ogillat åtalet.

Tingsrätten dömer den huvudåtalade f.d. fastighetschefen för grovt tagande av muta i flera fall, avseende ett sammanlagt värde om cirka 7,6 miljoner kr. Han döms även för flera fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott, som riktats mot SFV. Slutligen döms han även för grovt bokföringsbrott i flera fall samt för olov­ligt förfogande. Straffet bestäms till fängelse i fyra år.

Tingsrätten dömer även de tre entreprenörerna för grovt givande av muta. Två av dem döms även för medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. En av entreprenörerna, som givit mutor om totalt cirka 5,8 miljoner kr, döms till fängelse i två år och sex månader. Övriga två döms till fängelse i ett år och tre månader respektive villkorlig dom och böter.

De fyra som döms enligt ovan meddelas näringsförbud i tre eller fem år. Vidare ska värdet av de mottagna mutorna förverkas från den f.d. fastighets­chefen. Denne och två av entreprenörerna ska också betala skadestånd till SFV om totalt cirka 1,2 miljoner kr.

– Den f.d. fastighetschefen och de tre entreprenörerna döms för omfattande och syste­matisk korruptionsbrottslighet som riskerat att allvarligt skada förtroendet för Statens fastighets­verk. Brotten har avsett höga belopp och den f.d. chefen har under flera år missbrukat sin ledande position. Straffvärdet är därför så högt att tre av dem döms till fängelse, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.

Tingsrätten frikänner en f.d. anställd på SFV förvaltningsområde Rosersberg från åtalet om medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Hon frikänns även från åtalet om grovt tagande av muta. Tingsrätten anser att det brottet inte ska bedömas som grovt, varför det är preskriberat.

Tingsrätten frikänner även den tidigare general­direktören för SFV. Åtalet om tjänstefel, med påstående om att SFV:s åtals­anmälan om misstankar om brott begångna av SFV-personal gjorts alltför sent, har ogillats av två skäl. Tings­rätten har funnit att uppgiften som generaldirektör inte har innefattat en skyldighet att göra en åtals­anmälan enligt lagen om offentlig anställning. Det har i stället, i förekommande fall, legat på personalansvarsnämnden vid SFV. Tingsrätten anser dessutom att misstankarna om brott, vilka grundats främst på uppgifter via en visselblåsare på SFV, inte har varit så starka att någon skyldighet att göra åtalsanmälan har åsidosatts.

 

Stockholms tingsrätt, avdelning 2.