Frikännande dom i målet avseende Bostadsrättsföreningen IDA i Malmö

2019-08-09

 

Tingsrätten har först tagit ställning till om åklagarna har bevisat att det i samband med ingående av avtal om ett IT-projekt respektive ett fasad- och radiatorprojekt har begåtts brott inom Bostadsrättsföreningen IDA i form av grov trolöshet mot huvudman alternativt om bostadsrättsföreningen har utsatts för grovt bedrägeri. Att ett sådant brott har begåtts är nämligen en förutsättning för att de tilltalade ska kunna dömas för grovt häleri eller grovt penningtvättsbrott.

 

Tingsrätten kommer fram till att det utan att ha hört de personer som är misstänkta för brottet trolöshet mot huvudman inte går att utreda de närmare förhållandena kring hur avtalen har ingåtts. Det har inte heller gått att konstatera att något trolöshetsbrott har begåtts. Vid prövningen av om det har begåtts grovt bedrägeri kommer tingsrätten fram till att det inte är bevisat att styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen har vilseletts att ingå avtalen. Det är inte heller visat att bostadsrättsföreningen har orsakats skada på det sätt som har påståtts. De tilltalade kan därför inte dömas för grovt häleri alternativt grovt penningtvättsbrott.

 

När det gäller ansvarspåståendet för grovt näringspenningtvättsbrott har det vid genomgång av bevisningen framkommit osäkerhetsmoment och utrymme för alternativa förklaringar beträffande betalningsöverföringar och om vem som egentligen är ansvarig för ett av de inblandade bolagen och dess betalningsöverföringar. Med tanke på det höga beviskravet i brottmål är utredningen inte tillräcklig för att den huvudtilltalade ska dömas för näringspenningtvättsbrott. Både den huvudtilltalade och den medtilltalade frikänns därför från de brott som de har åtalats för.

 

Senast ändrad: 2019-08-09