Frikännande dom i korruptionsmål kopplat till järnvägsupphandling i Azerbajdzjan

2021-12-22

Bakgrunden till åtalet är följande. Genom finansiering av Världsbanken skulle ett infrastrukturprojekt i Azerbajdzjan genomföras. I projektet ingick en modernisering av järnvägens signalsystem. En upphandling genomfördes under första halvåret av 2013 och i upphandlingen kom det svenska bolaget Bombardier Transportation Sweden AB att delta, som en del av ett konsortium bestående av tre bolag. I konsortiet ingick även ett lokalt azerbajdzjanskt bolag. Konsortiet vann sedermera upphandlingen. I efterhand fattade Världsbanken misstanke om att det inte hade gått rätt till i upphandlingen och initierade en utredning.

Tingsrätten frikänner den tilltalade från åtalet. Tingsrätten har kommit fram till att åklagarna har styrkt att den utpekade mutmottagaren i sin roll som myndighetsanställd hypotetiskt sett haft möjlighet att utöva inflytande över upphandlingen, samt att möjligheten att ingå i konsortiet är en förmån i mutlagstiftningens mening. Tingsrätten anser dock att åklagarna inte har visat att det varit fråga om en otillbörlig förmån. Även om det varit fråga om ett stort kontraktsvärde och att det rör sig om händelser kopplade till en upphandlingsprocess är den bevisning som lagts fram inte tillräcklig för att det ska anses vara uppenbart otillbörligt. Åklagarna har vidare inte visat att de kontakter som förekom mellan företrädare för aktörerna var avvikande eller på annat sätt otillbörliga, att det varit frågan om en faktisk påverkan eller att valet av konsortiepartner skedde på annat än affärsmässigt godtagbara grunder.