Frikännande dom i hovrätten i Telia-målet

2021-02-04

Åtalen avsåg mutanklagelser under åren 2007–2010 med anledning av TeliaSoneras avtal och transaktioner med en uzbekisk lokal partner. Hovrätten konstaterar att merparten av de transaktioner som åtalen grundar sig på är utredda i målet. Det gäller avtal med och betalningar till Takilant Ltd, ett bolag med koppling till Gulnara Karimova, dotter till den dåvarande uzbekiske presidenten Islam Karimov. Enligt åklagaren ska transaktionerna ha innefattat mutor, i första hand till Gulnara Karimova. Hovrätten konstaterar att för bifall till åtalen för bestickning krävs bl.a. att den påstådde mottagaren är mutbar, dvs. faller in under den begränsade krets av mutbara personer som gällde enligt dåtidens svenska lagstiftning.

- Men åklagaren har inte bevisat att Gulnara Karimova haft någon befattning eller något uppdrag med koppling till telekomsektorn. Och det är inte heller klarlagt att det funnits en nödvändig koppling mellan henne och vissa andra personer eller att någon annan person erbjudits betalningar. Hovrätten har i och med detta inte haft anledning att pröva om transaktionerna varit affärsmässiga och inte heller frågan om de tilltalades uppsåt, säger hovrättsrådet Kerstin Elserth. Hovrätten är enig i sin bedömning att frikänna de tilltalade.