Fråga om ett bokförlag och en författare har gjort intrång i en annan författares upphovsrätt

2023-06-22

Två författare hade avtal med ett bokförlag om att bland annat ge ut en bok som de två författarna hade börjat skriva gemensamt. Samarbetet upphörde innan boken blev klar och en av författarna skrev färdigt boken och förlaget gav ut den. Den andre författaren väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot förlaget och den som skrivit klart boken och yrkade bland annat att förlaget skulle vid vite förbjudas att sprida den och att förlaget och den kvarstående författaren skulle betala ersättning och skadestånd på grund av upphovsrättsintrång. Intrånget påstods bestå i att den andre författarens texter utan lov hade använts i den utgivna boken.

Patent- och marknadsdomstolen ogillade författarens talan och denne överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrade Patent- och marknadsdomstolens dom och förbjöd förlaget vid vite att sprida boken. Förlaget och den kvarstående författaren förpliktades också att solidariskt betala både skälig ersättning och skadestånd till den andre författaren på grund av den kränkning som skett av dennes upphovsrätt genom att olovligen ha använt vissa av dennes texter i den bok som gavs ut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.