Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommuns beslut om arvoden till förtroendevalda

2023-04-04

Fullmäktiges beslut hade överklagats av ett stort antal kommunmedlemmar som ansåg att beslutet var olagligt, bland annat på den grunden att det hade förelegat jäv vid beslutet.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att ärendet i fullmäktige omfattade individuellt bestämda arvoden för vissa ledamöter som också deltog i fullmäktiges beslut. Eftersom beslutet således rörde vissa ledamöter personligen anser förvaltningsrätten att det förelåg jäv när beslutet fattades, varför beslutet inte har tillkommit på ett lagligt sätt och därför ska upphävas.

Kommunen hade tidigare i ett yttrande till förvaltningsrätten medgett bifall till överklagandena och dessutom själv, genom beslut i fullmäktige den 30 januari, upphävt det överklagade arvodesbeslutet. Trots detta har överklagandena prövats.

- Beslutet hann delvis verkställas genom att arvoden betalades ut den 27 januari, säger rådmannen Henrik Hedberg. Det bedömdes därför att det ändå fanns skäl att pröva om beslutet hade varit lagligt. Om en domstol har upphävt ett beslut som har verkställts ska nämligen kommunen rätta verkställigheten i den utsträckning som det är möjligt. Kommunen har nu att pröva om och i så fall hur en rättelse kan ske.

Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun har i slutet av februari 2023 fattat ett nytt beslut om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Även det beslutet har överklagats till förvaltningsrätten men ännu inte avgjorts.