Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot ATG

2023-06-29

Mål: 9315-22

Spelinspektionen inledde den 2 november 2021 tillsyn över ATG för att kontrollera hur bolaget efterföljer vissa krav i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, den s.k. penningtvättslagen. Tillsynen, som avsåg perioden januari 2019 – 15 december 2021, omfattade hur ATG har säkerställt att bolaget har tillräcklig kännedom om kunderna i enlighet med penningtvättslagen för att upprätthålla sina affärsförbindelser. Granskningen omfattade även hur ATG hanterar kundens riskprofil, fördjupade kundkännedomsåtgärder samt interna rutiner och riktlinjer utifrån penningtvättslagen.

I den del av tillsynen som gällde ATG:s allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt kundkännedomsenkät bedömde Spelinspektionen att det inte fanns skäl för åtgärd.

Spelinspektionen bedömde dock att av 13 närmare granskade kunder har ATG i 8 fall inte arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat för att kunna säkerställa att kundkännedomen är aktuell och tillräcklig för att ha möjlighet att bedöma och motverka risken för att bolaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Spelinspektionen bedömde att det är fråga om överträdelser som är både allvarliga och systematiska, och beslutade därför att meddela ATG en varning och en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor.

ATG har överklagat Spelinspektionens beslut. Förvaltningsrätten har på begäran av ATG hållit muntlig förhandling.

Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att det i målet är visat att det har förelegat brister i ATG:s hantering av de åtta aktuella kundfallen. Dessa brister utgörs av att ATG inte vidtagit några kundkännedomsåtgärder avseende en av kunderna och att ATG har underlåtit att inhämta tillräckliga uppgifter om kundernas medel i flera fall, huvudsakligen genom att inte inhämta taxeringsuppgifter. Vidare anser förvaltningsrätten att det är en brist att kundkännedomsåtgärderna i flera fall gjordes först förhållandevis lång tid efter att kunderna hade satt in stora belopp på sina konton och högriskklassats. Dessa brister är sådana att de utgör överträdelser av penningtvättslagen.

Förvaltningsrätten bedömer dock att det inte är visat att överträdelserna är systematiska eller upprepade. När det gäller frågan om överträdelserna är allvarliga beaktar domstolen det som framkommit om ATG:s kundkännedomsarbete i övrigt och att rätten funnit att bristerna inte medfört en tydligt förhöjd risk för att verksamheten utnyttjas för exempelvis penningtvätt. Överträdelserna är inte, varken sedda var för sig eller sammantagna, så allvarliga att de motiverar en varning och en sanktionsavgift. Förvaltningsrätten har därför beslutat att bifalla ATG:s överklagande och upphäva Spelinspektionens beslut. Rätten är enig.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping.