Förvaltningsrätten upphäver Sotenäs kommuns beslut om yttrande i det s.k. Preemraff-målet

2020-05-29

Kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs kommun fattade beslut om ett yttrande i Mark- och miljööver­domstolens mål nr M-11730-18 angående ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekils kommun. I yttrandet tillstyrkte Sotenäs kommun Preems ansökan och uttalade åsikten att den sökta verksamheten ska förklaras tillåten.

Flera kommunmedlemmar överklagade beslutet och gjorde gällande att beslutet inte kommit till på lagligt sätt. De anförde bl.a. att eftersom beslutet inte var brådskande, skulle det ha fattats av kommunalstyrelsen efter en bred politisk diskussion.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att Mark- och miljööverdomstolen inte begärt något yttrande från Sotenäs kommun och att utredningen inte ger stöd för att ärendet varit så brådskande att det inte kunnat vänta till kommunstyrelsens sammanträde. Det överklagade beslutet har inte kommit till på lagligt sätt och upphävs därför.

”Beslutet upphävs av formella skäl, då det inte funnits förutsättningar för kommunstyrelsens ordförande att ensam fatta beslutet. Förvaltningsrättens prövning har inte omfattat yttrandets innehåll”, säger rådmannen Karin Hartmann.

FaktaHär kan du läsa mer om laglighetsprövning.

En kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det hos förvaltningsrätten, som då gör en laglighetsprövning. Den som klagar ska visa att:

– beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,

– beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

– det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

– beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan inte ta hänsyn till andra omständigheter än dessa. Rätten får heller inte pröva det överklagade beslutets lämplighet.