Förvaltningsrätten upphäver IVO´s beslut

2019-11-26

Tillståndets omfattning

Bolaget har tillstånd att bedriva hem för vård och boende för barn och unga i åldern 14-19 år som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk (riskbruk) och barn och unga med ett aggressivt beteende.

Förvaltningsrätten anser att det inte finns någon tydlig definition av begreppet riskbruk och att detta borde ha klargjorts tydligare i tillståndet.

Vid tidigare tillsynstillfällen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) noterat att även ungdomar med drogrelaterade problem skrivits in på hemmet och borde redan då ha reagerat på att bolagets tillstånd endast omfattade ungdomar med ett riskbruk av alkohol. Förvaltningsrätten anser vidare att bolaget gjort lämplighetsbedömningar utefter den information de fått från IVO och har därför inte heller haft skäl att ifrågasätta huruvida de följt ramen för tillståndet.

 

Brister i verksamheten

Polis har kontaktats vid ett antal tillfällen sommaren 2019 och vid samtliga tillfällen har poliskontakten kunnat härröras till samma boende på hemmet. Det har även inträffat en incident med en ungdom efter IVO´s beslut som prövas i det här målet.

Det är ostridigt att det har förekommit brister på boendet men det är tvistigt vad som orsakat dessa brister och om bristerna är så allvarliga att de föranleder att bolagets tillstånd ska återkallas.

Av förarbetena till aktuell lagstiftning framgår att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och endast då missförhållandena är så allvarliga att de inte kan åtgärdas eller om det framgår att den som är ansvarig för verksamheten inte har för avsikt att vidta åtgärder med den skyndsamhet som bedöms behövas. Bestämmelsen är främst avsedd att användas om tillståndshavaren saknar rättslig eller faktisk möjlighet att åtgärda de brister som aktualiserat frågan om att återkalla tillståndet.

Förvaltningsrätten anser att IVO inte tillräckligt utrett bolagets förmåga att självmant åtgärda bristerna. De brister som påvisats har endast inträffat under en begränsad period och det förefaller ha lugnat ner sig efter bolagets åtgärder.

 

Utgör bristerna missförhållanden som inneburit fara och som utgjort grund för omedelbar återkallelse?

Förvaltningsrätten noterar att det på ett hem för vård och boende av unga inträffar händelser orsakade av våld och hot och framförallt på hem för vård och boende av unga med psykiska problem eller missbruksproblematik. Varje enskild händelse som innebär en brist bör, mot bakgrund av bestämmelsens restriktivitet, inte i första hand leda till återkallelse av tillståndet om inte händelsen är så allvarlig att bristerna inte kan åtgärdas.

Förvaltningsrätten anser också att även om de händelser och brister som inträffade sommaren 2019 måste ses som allvarliga anser förvaltningsrätten att bolaget gjort vad som kan krävas av bolaget och personalen på Ekhöjdens HVB och att det inte är visat att de brister som förekommit kan ses som sådana missförhållanden som kan härledas till felaktiga avväganden i verksamheten.

 

Vid tidpunkten för IVO´s beslut hade det lugnat ner sig på boendet och det finns inga uppgifter om några fortsatta allvarliga brister. IVO borde därför i första hand förelagt bolaget att åtgärda bristerna. Omständigheterna kan därför inte anses ha utgjort sådana allvarliga missförhållande att det med anledning av detta innebar fara för enskildas hälsa, liv eller personliga säkerhet i övrigt. Med anledning av detta har förvaltningsrätten funnit att överklagandet ska bifallas och IVO´s beslut upphävas – säger rådmannen Susanne Karlberg som ordförande i förvaltningsrätten.