Förvaltningsrätten upphäver beslut om oredlighet i forskning

2021-08-23

Nämnden beslutade att forskaren hade gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i fyra vetenskapliga artiklar som publicerades åren 2013–2016. Forskaren överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten, som har hållit muntlig förhandling i målet, gör en annan bedömning än nämnden. Enligt förvaltnings­rätten är det visserligen utrett att artiklarna innehåller bilder som inte överensstämmer med de resultat som bilderna sägs visa, vilket innebär att det är fråga om förfalskningar i lagens mening. Forskaren har däremot inte varit grovt oaktsam, ett krav som enligt den nya lagen måste vara uppfyllt (se faktarutan nedan). Förvaltningsrättens dom innebär att forskaren inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Rätten är enig.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

– Även om utredningen visar att det har varit svårt att se på vilket sätt bilderna varit felaktiga bedömer rätten att forskaren brustit i sitt ansvar vid granskningen av artiklarna. Det som framkommit visar däremot inte att forskaren har varit grovt oaktsam, säger Anders Lagerwall, tillförordnad rådman.