Förvaltningsrätten underkänner Uppsala kommuns upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera

2022-06-07

Uppsala kommun har genomfört en upphandling av reklamfinansierade gatumöbler med mera. Det avtal som upphandlas avser ett så kallat koncessionsavtal (se faktaruta nedan), där utföraren av uppdraget som ersättning får rätt att sälja reklamplats på gatumöbler m.m. som denne tillhandhåller. Härutöver ska utföraren årligen betala en viss ekonomisk ersättning till kommunen.

Förvaltningsrätten har i sin dom funnit att den ersättning utföraren årligen ska erlägga till kommunen inte varit förenlig med den så kallade avgiftslagen (se faktaruta nedan) och att det därmed inte varit tillåtet för kommunen att uppställa detta villkor i den aktuella upphandlingen. Domstolen har vidare funnit att upphandlingen även i övrigt i vissa avseenden inte genomförts i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning.

– Domstolen har efter en noggrann genomgång av materialet funnit att den aktuella upphandlingen är behäftad med sådana brister att den inte kan anses förenlig med gällande lagstiftning, upphandlingen behöver därför göras om, säger Johan Rick, domare i målet.