Förvaltningsrätten prövar inte Staffanstorps kommuns överklagande rörande ordningsvakter

2019-05-14

Staffanstorps kommun menar i sin ansökan att det förekommer ordningsstörningar i kommunens centrum som nästan dagligen kräver insatser av ordningsvakter och att den polisiära närvaron inte är tillräcklig. För perioden maj-december 2018 har Polismyndigheten lämnat ett positivt förhandsbesked och ordningsvakter har då tjänstgjort inom angivna områden. När kommunen ansökte om förlängt och utökat område lämnades dock ett negativt besked med motiveringen att det inte bedömdes föreligga något särskilt behov av ordningsvakter i kommunen. Förvaltningsrätten avvisar nu kommunens överklaganden.

- Den ordning som Polismyndigheten tillämpar med förhandsbesked kan tyckas ändamålsenlig och rimlig, men har inte stöd i gällande lagstiftning. Tvärtom framgår av lagens förarbeten att en liknande ordning föreslogs men avfärdades av lagstiftaren. Ett sådant förhandsbesked kan därför inte överklagas till domstol, säger chefsrådman Fredrik Löndahl.

Förvaltningsrätten konstaterar i dagens beslut att bestämmelserna kring ordningsvakter utgår från att enskilda personer ansöker om och prövas inför ett förordnande som ordningsvakt. I den prövningen ska Polismyndigheten också ta ställning till inom vilka områden ett förordnande ska gälla. Sådana beslut som rör enskilda sökande kan överklagas till förvaltningsrätten. Däremot finns inte stöd i lagen om ordningsvakter för att Polismyndigheten ska kunna lämna förhandsbesked till kommuner eller andra sakägare. Att myndigheten ändå gör detta innebär inte att de besked som lämnas utgör beslut som kan överklagas. Ett förhandsbesked har inte heller några sådana faktiska effekter för kommunen som krävs för att det ska kunna överklagas enligt allmänna bestämmelser i förvaltningslagen.

- Den lagstiftning som nu gäller kom till för snart 40 år sedan och mycket har naturligtvis hänt i samhället sedan dess. Eventuella behov av översyn av lagstiftningen och om beslut rörande förordnandeområden ska kunna överklagas, är dock en fråga för lagstiftaren att bestämma och inte för domstolen att tolka in i bestämmelserna, avslutar Fredrik Löndahl.   

  

Bifogade filer: 2019-05-14 FR Malmö Beslut 593-19 mfl Senast ändrad: 2019-05-14