Förvaltningsrätten meddelar dom i två mål om laglighetsprövning - distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde

2021-01-22

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det är både möjligt och tillåtet att låta ledamöter delta på distans i fullmäktiges sammanträden. Det ställer dock krav på hur detta genomförs. Deltagandet måste ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Utifrån den redogörelse som parterna lämnat om hur de nu aktuella sammanträdena har genomförts, konstaterar domstolen att de distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som fysiskt deltog i sammanträdeslokalen. Vid sammanträdet den 21 december 2020 har dessutom bilduppkopplingen slutat att fungera för en distansdeltagande ledamot. Detta utgör sådana brister att de beslut som fattats vid sammanträdena inte kan anses ha tillkommit på ett lagligt sätt. De ska därför upphävas.

- Att besluten upphävs beror främst på att de distansdeltagande ledamöterna inte alls kunnat se de ledamöter som befunnit sig i sammanträdeslokalen, inte ens genom en överblick av lokalen. Vår bedömning är att det inte räcker att de kunnat se presidiet och den som står i talarstolen. Vid det första sammanträdet slutade även en bilduppkoppling att fungera. Lagens krav på att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor har därför inte uppfyllts. – Eftersom frågan inte är prövad tidigare kan den mycket väl komma att prövas även av högre instans. Vår bedömning överensstämmer dock med den tolkning som Sveriges Kommuner och Regioner gjort, kommenterar lagmannen Victoria Bäckström.