Förvaltningsrätten ingriper inte mot upphandlingen av linbanan i Göteborg

2018-08-09

Trafiknämnden i Göteborgs kommun upphandlar en totalentreprenad som omfattar projektering och byggnation av en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Peab Anläggning AB har ansökt om överprövning av upphandlingen och gjort gällande att den vinnande leverantören, NCC Sverige AB, inte uppfyller de obligatoriska krav som ställs i upphandlingen på att leverantören ska visa att man har sådan finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för kontraktets utförande. Detta då NCC Sverige AB enligt Peab Anläggning AB inte har gett in efterfrågade uppgifter om bl.a. årsomsättning och inte heller åberopat sitt moderbolags kapacitet.

Förvaltningsrätten har i domen kommit fram till att det saknas skäl för ett ingripande mot upphandlingen. Enligt kraven i upphandlingen ska anbudsgivaren i första hand visa att man har nödvändig finansiell och ekonomisk ställning genom att ge in vissa uppgifter om årsomsättning, soliditet och kreditbetyg. Om det finns särskilda skäl kan anbudsgivaren på annat sätt få visa att man har nödvändig finansiell och ekonomisk ställning. Förvaltningsrätten anser att NCC Sverige AB haft sådana skäl för att på annat sätt visa sin finansiella och ekonomiska ställning. Domstolen anser vidare att NCC Sverige AB i det underlag som getts in i upphandlingen har visat att man har sådan finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för att fullgöra kontraktet

”Det har skett en omorganisation inom koncernen NCC som haft betydelse för NCC Sverige AB:s möjligheter att lämna in de uppgifter som i första hand ska ges in. Situationen kan liknas vid den som uppkommer för ett nystartat företag, som inte genom tidigare årsomsättning kan visa på sin finansiella och ekonomiska ställning. Då har företaget möjlighet att visa detta på annat sätt. – Förvaltningsrättens dom innebär att Trafiknämnden i Göteborgs kommun nu kan fortsätta sin upphandling. Avtal får dock inte ingås förrän tio dagar har gått från den dag då förvaltningsrätten meddelade domen”, säger rådmannen Karin Hartmann.

Bifogade filer: Göteborg FR 14136-17 Dom 2018-08-09 Senast ändrad: 2018-08-09