Förvaltningsrätten har prövat överklaganden av elva beslut från Spelinspektionen

2020-04-01

Samtliga överklagade beslut gäller överträdelser av förbudet mot att tillhandahålla vadhållning på evenemang där en övervägande del av deltagarna är under 18 år (se 8 kap. 2 § spellagen [2018:1138]). Spelinspektionen har i besluten ansett att en överträdelse av det aktuella förbudet alltid är allvarlig.

Förvaltningsrätten har i sina domar tolkat innebörden av det aktuella förbudet. Rätten har även uttalat att en överträdelse av förbudet, mot bakgrund av dess vikt för att upprätthålla spellagens syften, som utgångspunkt bör anses vara allvarlig men att en nyanserad bedömning av allvarlighetsgraden måste göras i varje fall.

I ett antal mål har de aktuella spelbolagen inte ansett att deras tillhandahållande av vadhållning inte strider mot förbudet, vilket förvaltningsrätten konstaterat att det gjort. För de bolag där det inte förelegat några förmildrande omständigheter utöver att rättelse har vidtagits när Spelinspektionen informerat om att den inlett tillsyn, har förvaltningsrätten bedömt att överträdelserna i dessa fall var allvarliga och att Spelinspektionens beslut var korrekta. Förvaltningsrätten har dock mot bakgrund av att en felberäkning skett i ett av målen ändrat den beslutade sanktionsavgiften.

I ett mål har förvaltningsrätten bedömt att överträdelsens allvar varit av normalgraden. Förvaltningsrätten har då särskilt beaktat att det aktuella spelbolaget innan överträdelsen skedde har arbetat aktivt för att uppfylla villkoret ifråga. Överträdelsen skedde till följd av ett tekniskt fel hos en underleverantör som skyndsamt åtgärdats när det upptäcktes, och åtgärder för att förhindra att det uppstår igen vidtogs. Även om licenshavaren har ansvar för att villkoren i licensen följs, så bedömde förvaltningsrätten att avsaknaden av andra försvårande omständigheter än vilken bestämmelse som överträtts vid en sammantagen bedömning innebar att överträdelsen inte var allvarlig och att en varning därför inte skulle meddelas, utan en anmärkning. Förvaltnings­rätten överlämnade till Spelinspektionen att ta ställning till huruvida anmärkningen ska förenas med en sanktionsavgift, och i så fall hur stor denna ska vara.

I ett antal mål har förmildrande omständigheter i form av ett aktivt arbete för att förhindra otillåten vadhållning förelegat enligt ovan, och skyndsam rättelse och olika försiktighetsåtgärder vidtagits efter att en teknisk brist upptäckts. I dessa mål har det dock, till skillnad från det mål där överträdelsen inte bedömts vara allvarlig, förelegat andra försvårande omständigheter än bara vikten av det förbud som överträtts. I samtliga dessa mål har vadhållning erbjudits på en eller flera U17-matcher, och rätten konstaterar att detta är försvårande eftersom det i en sådan match, till skillnad från i en U19-match som övriga matcher i målen varit, är en given utgångspunkt att spelarna är under 18 år. Förvaltningsrätten beaktade i dessa fall både de försvårande och förmildrande omständigheterna och bedömde att överträdelserna var allvarliga, men att den beslutade sanktionsavgiften skulle sänkas. De elva domarna bifogas detta pressmeddelande.