Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till NMR demonstration

2017-09-21

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen att anordna sammankomst i Göteborg den 30 september 2017.

Polismyndighetens beslut har överklagats av NMR, Judiska församlingen i Göteborg, Svenska Mässans Stiftelse, Mässans Gata AB, Svenska Mässan Hotellfastigheter AB, Svenska kvinnors vänsterförbund samt 24 privatpersoner.

Det finns enligt svensk rätt ingen allmän rätt att få ett överklagande av Polismyndighetens beslut prövat av domstol. Frågan om vem eller vilka som kan anses berörda av ett visst myndighetsbeslut på ett sådant sätt att de bör ha rätt att överklaga beslutet, är inte alltid helt tydligt bestämd.

Förvaltningsrätten anser att endast NMR, Judiska församlingen i Göteborg samt Svenska Mässans Stiftelse kan anses berörd av Polismyndighetens beslut på ett sådant sätt att de har rätt att få sina överklaganden prövade, med hänsyn tagen till partsställning och beaktansvärda intressen som har framförts i målet. Förvaltningsrätten har därför avvisat samtliga övriga överklaganden av Polismyndighetens beslut.

Förvaltningsrätten har för avsikt att avgöra målen i sak i början på nästa vecka.