Förvaltningsrätten betraktar makar som vårdnadshavare med tillämpning av amerikansk lag

2021-03-01

Kort bakgrund

Makarna, som är bosatta i USA, har genom en amerikansk dom förklarats vara barnets rättsliga föräldrar och vårdnadshavare och det är också de som utövar den faktiska vårdnaden. Genom ett beslut från Nacka tingsrätt har den amerikanska domen i sin tur förklarats gälla i Sverige såvitt avser frågan om faderskap. Då frågan om vårdnad inte per automatik följer av den om föräldraskap, och det i svensk materiell lagstiftning saknas stöd för att makarna skulle ha den rättsliga vårdnaden av barnet, ansåg Skatteverket att surrogatmodern och hennes make alltjämt ska betraktas som barnets vårdnadshavare. Då rätten att företräda ett barn i sammanhanget är reserverat dess vårdnadshavare togs makarnas ansökan inte upp till prövning.

Förvaltningsrättens bedömning

Genom den amerikanska domen fastställdes en överenskommelse mellan de i målet aktuella makarna respektive surrogatmodern och hennes make. Även då det saknas lagstöd för att domen ska erkännas i Sverige med avseende på vårdnadsfrågan följer det av 1996 års Haagkonvention att tilldelningen av vårdnad genom en överenskommelse av aktuellt slag lyder under lagen i det land där barnet hade sin hemvist vid födseln, vilket i detta fall var USA. Eftersom överenskommelsen är giltig enligt amerikansk lag gäller den också i fråga om den legala vårdnaden i Sverige.

- Surrogatarrangemang som sker i utlandet kan i många fall ge upphov till rättliga problem, då olika länder har markant olika regelverk på just detta område. Som regel är det dock hemvistlandets lagstiftning som sätter ramarna för överenskommelser om vårdnad av barn på frivillig basis. Det gäller även när det är fråga om svenska medborgare som är bosatta i utlandet, säger Peter Lif, chefsrådman.