Förvaltningsrätten avslår överklaganden i mål om laglighetsprövning

2021-11-25

Förvaltningsrätten har bedömt att beslutet att godkänna markanvisningsavtalet inte inneburit ett individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare enligt kommunallagen och att beslutet inte medfört att en anmälningsplikt enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler inträtt. Förvaltningsrätten har vidare kommit fram till att det aktuella utskottet har haft rätt att fatta det överklagade beslutet och att beslutet inte står i strid med tidigare beslut från kommunfullmäktige. De invändningar som framförts mot utskottets handläggning av ärendet har inte heller inneburit att det funnits grund enligt kommunallagen för att upphäva beslutet. Två särskilda ledamöter har deltagit i avgörandet.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

- Även om prissättningen av marken i markanvisningsavtalet bland annat till viss del understiger det marknadspris som angetts i en extern värdering har vi bedömt att godkännandet av avtalet i sig inte inneburit ett individuellt inriktat stöd till enskild eller ett anmälningspliktigt statsstöd. I bedömningen har hänsyn tagits till bland annat att godkännandet av markanvisningsavtalet utgör ett led i en pågående markanvisningsprocess och att något bindande avtal om överlåtelse av marken inte finns för närvarande, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman.