Förvaltningsrätten anser att Arbetsmiljöverket inte har haft grund för att förbjuda Scenkonst Öst AB att använda robot i föreställningen The Last Fish.

2020-07-02

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för maskiner (AFS 2008:3) framgår att föreskrifterna inte gäller för maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Förvaltningsrätten anser att roboten är en sådan maskin för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Arbetsmiljö­verkets föreskrifter för maskinen gäller därför inte för roboten. Förvaltningsrätten anser vidare att de säkerhetsåtgärder som Scenkonst Öst AB vidtagit varit tillräckliga för att betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall ska anses föreligga. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att Arbets­miljöverket inte haft grund för sitt beslut att förbjuda Scenkonst Öst AB att använda den aktuella roboten i före­ställningen The Last Fish, om inte roboten uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner och Scenkonst Öst AB utformar en försäkran om överensstämmelser och CE-märker roboten samt ser till att roboten har skydd för att förhindra arbetstagare att nå in i maskinens arbets­område. Förvaltningsrätten upphäver därför, med bifall till överklagandet, Arbetsmiljöverkets beslut. Ordförande för rätten är skiljaktig och anser att Arbetsmiljöverket haft fog för sitt beslut och att överklagandet ska avslås.